top of page
Menu

Terms of Use

Our Terms of Use are written in Hebrew. Please Contact us for information in other languages.

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני השימוש באתר.


ברוכים הבאים לאתר של הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ) ("חל"צ") ("האתר"). האתר מהווה פלטפורמת מידע לכלל המבקרים בו, ביניהם בעלי עסקים קטנים וכן גולשים המעוניינים במציאת בעלי עסקים מסוגים שונים ("המשתמשים"). באתר תוכל למצוא, מנוע חיפוש לעסקים ומידע לגביהם, כלים לצמיחה והתנהלות יעילה עבור בעלי עסקים ואנשי מקצוע, תכני וידיאו ומאמרים, קישור להורדת האפליקציה וגם פרסומים, מאמרים ותכנים הלקוחים מתוך האפליקציה שלנו. בנוסף, דרך האתר ניתן להירשם לקהילה של החל"צ, להגיש מועמדות למשרות פתוחות, ולהירשם כמנטור לעסקים בהתנדבות (בהתאמה, "השירות"). 
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד. 

1. הסכמה לתנאי השימוש  

השימוש באתר, בתכנים ובשירות המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). כל שימוש באתר, מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, אינך רשאי להשתמש באתר. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת.

 

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד ומהווה אישור כי הנך כשיר משפטית ומוסמך להשתמש בה.

 

 2. התחייבויות משתמשים באתר 

החל"צ מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וראוי, וכי התכנים השונים בו ישרתו את המשתמשים בה בצורה מיטבית ובטוחה. לכן, הנך נדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות האסורות בתכלית:

א. התחזות לאדם או גוף, פרסום או הפצה של כל חומר פוגעני, שקרי, מטעה (לרבות כתיבת תגובות או משלוח);  

ב. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר; 

ג. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר; 

ד. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החל"צ לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; 

ה. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החל"צ בכתב ומראש; 

ו. הצבת האתר או כל חלק ממנה במסגרת (frame)  אתר, או כחלק  (mirror)  מאתר; 

ז. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר; 

ח. למעט כפי שיתאפשר במסגרת הפעילות הרגילה של האתר- איסוף מידע על משתמשים באתר, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר; 

ט. הפצת קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או כזה אשר עלול לפגוע בתדמית החל"צ או האתר. החל"צ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החל"צ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

 

החל"צ רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל גישת משתמשים לאתר, ובין היתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקי ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחל"צ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי; המשתמש מסר פרטים שגויים ו/או מטעים; במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו. 

 

3. מדיניות פרטיות  

החל"צ מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בה. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.

4. מתן פרטים ומסירת מידע  

הנך מתחייב ומאשר כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שיימסרו על ידך במסגרת האתר, מלאים ומדויקים. ידוע לך כי החל"צ מסתמכת על המידע, וכי הטעיה או מסירת מידע כוזב או בניגוד לדין עלולה להוות עוולה אזרחית ואף מעשה פלילי.  

5. היעדר מצגים  

החל"צ מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרתו כמו שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החל"צ, נציגיה, או בכל הקשור לאתר (לרבות התנדבות כמנטור באתר של "קרן-שמש" והגשת מועמדות למשרות פנויות בבית לסולידריות חברתית). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החל"צ בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. החל"צ אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החל"צ, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בה יתוקן, והחל"צ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. 

מנוע החיפוש ואפשרות לאיתור עסקים ובעלי עסק באתר. האמור בסעיף זה לעיל יחול בשינויים הנדרשים גם במסגרת מנוע חיפוש עסקים באתר החל"צ, במסגרתו החל"צ מאפשרת, למען הנוחות בלבד, להכיר ולקבל מידע על בעלי עסקים שונים שנרשמו לאפליקציה שלנו. אין בעצם הצגת עסק כזה או אחר מעין המלצה או הכרה או הבטחה מצד החל"צ לטיבו, אמינותו, מקצועיותו של העסק או של אנשיו וכיו"ב ועל כל משתמש לבצע את הבדיקות שלו בטרם יפנה או יתקשר עם בעל עסק המופיע במנוע החיפוש או באתר. במידע שיוצג באמצעות מנוע החיפוש הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד וחל איסור על כל שימוש מסחרי או עסקי בו. 

6. צדדים שלישיים וקישורים  

באתר ייתכן ותמצא תכנים מאת צדדים שלישיים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים, מקורות מידע, גופים, ארגונים וכיו"ב (להלן: "צדדים שלישיים"). תכנים אלה אינם בשליטת החל"צ למרות שאנו נעשה מאמצים סבירים להשגיח עליהם. בנוסף, הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החל"צ לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים או מאושרים על-ידי החל"צ, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא, עדכני או מתאים לשימושך. החל"צ אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החל"צ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או בטוחים. 

7. קניין רוחני 

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החל"צ או של צד שלישי, שהרשה לחל"צ להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החל"צ או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החל"צ. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתא הייחודית והבלעדית לחל"צ, שמורים לחל"צ או מי מטעמה. במסירת התכנים אתה מקנה לחל"צ רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת האתר, בדברי דפוס, ובמדיות דיגיטליות אשר יופעלו על ידי החל"צ במסגרת האתר. למען הסר ספק, אין בעשיית או אפשרות שימוש באתר בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של החל"צ. אין למכור ו/או להשכיר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או לשנות ו/או לתרגם ו/או לנצל למטרה מסחרית כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן ו/או בסימני המסחר המוצגים באתר, אלא בקבלת הסכמת החל"צ, מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החל"צ.

8. נתונים מספריים שמוצגים באתר  

המידע שנמסר באתר ובייחוד כזה שמציג נתונים מספריים על עבודת הבית לסולידריות חברתית הינו להמחשה ולנוחות המשתמשים בלבד. אין בהצגת נתונים אלו מכל הצעה ו/או התחייבות כלשהי מצד החל"צ כלפיך וכלפי עסקך.

9. מדור תוכן, מאמרים וכתבות 

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואין הם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, עסקי, פיננסי, משפטי וכיו"ב, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם גורם מוסמך או מקצועי. יש לראות במידע המפורסם באתר כמידע חלקי בלבד ואין לראות בו הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות מכל סוג. התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של החל"צ ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים שפורסמו על ידי משתמשים ו/או חברים בקהילת החל"צ. החל"צ עשויה לאפשר לעסקים או צדדים שלישיים שונים לחלוק מידע, לשתף תוכן, לפרסם כתבות, מאמרים ידיעות וכיו"ב, אשר קרובות לתחומי העניין של האתר והמשתמשים בו. המידע האמור, לרבות כזה שיוצג ב"מדור תוכן", אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי או תחליף לכזה ואין להשתמש עליו. על כל בית עסק ומשתמש באתר לבצע את בדיקותיו הפרטניות על אחריותו הבלעדית, ומכל מקום, החל"צ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שנגרם (אם נגרם) לו עקב, כתוצאה, או בקשר לשימוש או הסתמכות כאמור לעיל. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, במסגרת פרסום או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנו נדרש להימנע מלפרסם בו תכנים:  

א. בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, הפוגעים בפרטיות, מהווים לשון הרע או שאינם מוסריים;  

ב. המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק;  

ג. מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור, או בעסקים מתחרים או אחרים; 

ד. בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו (למעט כפי שנדרש וסביר במסגרת העניין); 

ה. אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; 

ו. אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; 

ז. בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח. 

 

החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים ו/או התגובות מצד המשתמשים באתר, לערוך ולשכתב לעניות דעתה, להסיר ו/או לא להעלות כלל תכנים לאתר אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בחל"צ ואו בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על החל"צ ואתה תהיה האחראי הבלעדי למסירת התכנים כאמור ולתוצאות פרסומם.  

 

לתשומת לבך: התכנים שמפורסמים ב"מדור תוכן" יהיו חשופים לכלל משתמשי האתר והחל"צ אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. החל"צ לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. כמו כן, החל"צ לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. כאשר אתה מוסר תכנים אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום.

10. פנה אלינו 

החל"צ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים בה לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת: info@solidarity-foundation.org.il

11. דין וסמכות שיפוט 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. 

12. כללי  

החל"צ רשאית להסיר את האתר או לשנות אותו או חלקים ממנו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את תנאיו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.  

עודכן לאחרונה: מאי 2023.

bottom of page